Dosyalarınızı buraya bırakın


Dili Değiştir


Kullanım Şartları

Kullanım Koşulları

 

MADDE 1– TARAFLAR

İşbu sözleşme ve ekleri (EK-1 Gizlilik Sözleşmesi) “Koşuyolu Mah. No:30/2 Kadıköy-İstanbul” adresinde mukim “Diciwall Dijital Medya Anonim Şirketi” (Bundan böyle "Diciwall" olarak anılacaktır.) ile Diciwall hizmetlerinden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.MADDE 2– TANIMLAR

2.1. İnternet sitesi: dicitransfer.com adlı internet sitesini ifade etmektedir.

2.2. Yazılım: İnternet sitesinden sunulan tüm hizmetleri ifade etmektedir. (Bundan sonra “Yazılım” olarak anılacaktır.)

2.3. Kullanıcı: Diciwall tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir. (Bundan böyle "Kullanıcı” olarak anılacaktır.)

2.5. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, SMS, MMS, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade eder.

2.6. Mesaj: Diciwall’ün, Kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, Kullanıcıların Diciwall tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder.


MADDE 3– KONU VE KAPSAM

3.1. İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcıya yönelik olarak Yazılımda mevcut olan ve ileride Diciwall tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle,Yazılım içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Diciwall tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE 4– YAZILIM KULLANIM ŞARTLARI

4.1. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi "Kullanıcının" doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler Diciwall’ün sorumluğunda değildir.

4.2. Diciwall, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcının işbu Yazılımdan yararlanmasına son verebilir.


MADDE 5– KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER


5.1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri:

a) Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, Yazılımdaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve Yazılımdaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Diciwall internet sitesinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) Kullanıcı, Diciwall’ün yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcılara ait, Yazılım dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

c) Kullanıcı, Diciwall’ün işbu Sözleşme konusu ürün ve hizmetleri ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, Kullanıcıya ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple Diciwall’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

d) Kullanıcı, Yazılım dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Diciwall, Kullanıcı tarafından Diciwall’e iletilen veya Yazılım üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.

e) Kullanıcı, Diciwall’e verdiği İletişim Kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı iletişim kanallarının üyenin kendisine ait olmamasından veya İletişim Kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı Diciwall’ün uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.

f) Diciwall'ün sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, Yazılım dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, Yazılım dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, Yazılımı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile Diciwall'ün Yazılıma ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.

g) Kullanıcı işbu Yazılımın Diciwall’e ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. İşbu yazılımın içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, Diciwall ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Yazılım dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

h) Yazılımda ve Yazılım üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Diciwall’ün sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Diciwall, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

i) Kullanıcı ve Diciwall birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme'nin Taraflarca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi– işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.

j) Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında üçüncü kişilere göndereceği referans mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, göndereceği elektronik postalar ile üçüncü kişilerce istenmeyen elektronik posta iletişimi olarak nitelendirilebilecek yoğunlukta bir iletişimde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı bütün iletişimin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak Diciwall’e bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin Diciwall tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, Diciwall’ün savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda Diciwall’ün herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın Diciwall tarafından, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının işbu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle Diciwall işbu Sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.


5.2. Diciwall’ün Hak ve Yükümlülükleri:

a) Diciwall, Yazılımda sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Diciwall, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Diciwall tarafından Kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Diciwall sorumlu olmayacak ve Kullanıcının Yazılımı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

b) Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Yazılım içerisinde Diciwall kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Diciwall, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Yazılım üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Diciwall’ün herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Diciwall, Yazılımda yer alan Kullanıcı bilgilerini Hizmetler dışında da Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) Diciwall, işbu Yazılım ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Yazılımı kullanma koşulları ile Yazılımda sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Yazılımı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Yazılımda yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, Yazılımın kullanımı ya da Yazılıma giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, Diciwall tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılara duyurulur.

e) Diciwall, Yazılım kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Diciwall özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Diciwall’den kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

f) Diciwall gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.


MADDE 6– HİZMETLER

Bu maddede sunulan hizmet kalemleri izah edilecek


MADDE 7– GİZLİLİK

Diciwall, Kullanıcılarla ilgili bilgileri işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında işbu Sözleşme'nin EK-1 bölümünde yer alan ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçası olan "Gizlilik Sözleşmesi" kapsamında kullanabilir. Diciwall, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında ancak "Gizlilik Sözleşmesi"nde belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. Sitede, Diciwall web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Diciwall web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Diciwall, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme Diciwall web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ve kesintiler ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir. Diciwall web sitesi, sizi tanımlamamıza yardımcı olması için bilgisayarınıza bilgi yerleştirilebilir. Bu bilgi, genel olarak "cookie" olarak bilinir. Cookie kullanımı, bir sanayi standardıdır ve birçok web sitesi bunları kullanmaktadır. Cookie´ler Kullanıcıların bilgisayarlarına kaydedilir. Cookie almak istiyorsanız ya da ne zaman yerleştirildiklerini bilmek istiyorsanız, web tarayıcınızda bu özellik varsa, web tarayıcınızı bunu yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. İstatistik izleme programı olan Google …’ya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak gönderilen bilgileri toplamaktadır. Bu bilgiler tipik olarak sizin İnternet servis sunucunuzun IP adresi, işletim sisteminizin ismi ve web tarayıcınızın versiyonunu içermektedir. Lütfen, tarayıcınızın ne gibi bilgiler gönderdiğini ya da ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek istemeniz halinde tarayıcınızı kontrol edin. Tarayıcınız tarafından sağlanan bilgiler sizi kişisel olarak tanımlamaz. Biz bu bilgileri sitelerimizi geliştirmemize ve onları internet ziyaretçilerimiz tarafından kullanılan teknoloji ile daha uyumlu hale getirmemize yardımcı olan istatistikler oluşturmak için kullanmaktayız.


MADDE 8– UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


MADDE 9– FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Yazılımın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, Diciwall markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları Diciwall’e aittir ve/veya Diciwall tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan Diciwall’e ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler Diciwall’ün uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Diciwall’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.


MADDE 10– SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Diciwall, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Yazılımın ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


MADDE 11– MÜCBİR SEBEPLER

11.1. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, Diciwall’ün gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Yazılım, Portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Diciwall’ün makul kontrolü haricinde gelişen ve Diciwall’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.2. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.


MADDE 12– KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Kullanıcı, işbu Sözleşme' den doğabilecek ihtilaflarda Diciwall’ün kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE 14– TEBLİGAT ADRESLERİ

14.1. Kullanıcıların, Diciwall’e bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

14.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.


MADDE 15–YÜRÜRLÜK

15.1. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Hakkımızda

Hayatı kolaylaştırmak, verimliliği artırmak, farklı disiplinleri aynı çatı altında çalıştırmak üzere; teknoloji ve yazılım çözümleri geliştirmek için kurulmuştur. Dicitransfer, üretim ve geliştirme merkezi olarak Türkiye’yi, hedef pazar olarak dünyayı kabul etmektedir.

İletişim

Dicitransfer - Sürükle bırak, Gönder gitsin !
Güvenli veri transferi

Giriş Detayı:


Kullanıcı Bilgisi:

Kullanım koşullarını ve Gizlilik sözleşmesini kabul ediyorum.
paypal

Hesabına Giriş Yap

Parolamı Unuttum

Bu sayfaya erişmek için yönetici olarak oturum açmanız gerekir.

Kullanım koşullarımızı kabul etmeniz gerekiyor.
Kullanım Koşullarını Gör